Wybierz język

Księgi handlowe – pełna księgowość

Księgi handlowe, funkcjonujące również pod nazwą ksiąg rachunkowych to tzw. pełna księgowość. To najbardziej skomplikowany rodzaj ewidencji i rozliczeń wymagający rejestrowania każdej operacji przedsiębiorstwa. Do prowadzenia tej formy księgowości zobowiązane są: kapitałowe spółki prawa handlowego; spółki osobowe prawa handlowego oraz spółki jawne osób fizycznych; spółki partnerskie i spółki cywilne osób fizycznych, których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 mln euro. Ponadto obowiązek ten dotyczy m.in. oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, gmin, powiatów, województw i ich związków oraz jednostek, które otrzymują dotacje lub subwencje z budżetu państwa czy funduszów celowych.

Pełna rachunkowość w Krakowie – zakres usług

Złożoność i poziom skomplikowania procedur dotyczących prowadzenia pełnej księgowości przesądza o tym, że warto w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowo-księgowego. Biuro rachunkowe Ademi oferuje całościową obsługę wszystkich procesów księgowych oraz pomoc w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Nasze usługi księgowe w tym obszarze obejmują:

 • tworzenie indywidualnych szablonów raportów zgodnie z sugestiami Klienta;
 • kontakt z Urzędem Skarbowym;
 • rozliczenia podróży służbowych;
 • przygotowywanie projektów zakładowych planów kont;
 • przygotowywanie rachunków zysków i strat, bilansów, rachunków przepływów pieniężnych zgodnie z wymaganiami Klienta;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • współpracę z audytorami Klienta;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • budżety;
 • sporządzanie raportów dla władz spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej);
 • przygotowywanie deklaracji Intrastat;
 • przygotowywanie projektów polityki rachunkowości;
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych;
 • rozliczenia podatku VAT oraz VAT-UE;
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP;
 • opracowywanie okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami spółki;
 • analizy centrów kosztów.