Wybierz język

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Księga przychodów i rozchodów to ewidencja wszystkich przychodów i wydatków przedsiębiorstwa prowadzącego księgowość uproszczoną. Jest podstawą do rozliczania się z Urzędem Skarbowym, dlatego należy prowadzić ją według aktualnych przepisów prawa.

Kto ma obowiązek prowadzenia KPiR?

Do prowadzenia KPiR zobowiązani są: osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (rozliczające się na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo) oraz spółki jawne, cywilne i partnerskie osób fizycznych. Księgowość uproszczoną mogą prowadzić przedsiębiorstwa, których przychody netto za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły 2 mln euro. Przeliczenia na polską walutę dokonuje się co roku na podstawie kursu euro określonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego października.

Podstawowe zasady prowadzenia KPiR

KPiR zakłada się 1 stycznia lub w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wzór ewidencji określony został w Załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Każda operacja finansowa powinna być opatrzona liczbą porządkową i datą. Należy również notować dane kontrahentów pozwalające na ich identyfikację. Każdej operacji w spisie musi odpowiadać dowód księgowy (np. w postaci faktury, rachunku, dowodu opłaty pocztowej lub bankowej). Księga oraz dowody operacji finansowych muszą znajdować się w firmie lub, w przypadku firm, które współpracują z biurem rachunkowym, w jego siedzibie.

Księgę przychodów i rozchodów można prowadzić w formie elektronicznej, korzystając z oprogramowania komputerowego, lub w formie papierowej. Wybierając formę papierową, należy pamiętać o tym, że wszystkie strony muszą być spięte i ponumerowane. Oprogramowanie komputerowe służące do prowadzenia ewidencji elektronicznej powinno umożliwiać zarówno swobodny dostęp do wszystkich danych w kolejności chronologicznej, jak również wydrukowanie spisu. Prowadzenie ewidencji elektronicznej wiąże się z koniecznością stworzenia kopii danych na nośnikach zewnętrznych, które muszą być regularnie aktualizowane.

Czytaj także: Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?