Wybierz język

Obsługa kadrowo-płacowa

kadry-place
Ademi to biuro rachunkowe, które zapewnia kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Gwarantujemy elastyczne warunki współpracy, dostosowując zakres świadczonych usług do indywidualnych potrzeb podmiotów gospodarczych. Korzystamy z najlepszych i nowoczesnych programów narzędziowych. Jesteśmy nastawieni na skuteczne działanie w każdym z powierzonych nam zadań.

Obsługa Płac i ZUS:

Zapewniamy sprawny outsourcing w zakresie obsługi płac oraz w formalnościach związanych z ZUS. Gwarantujemy rzetelną informację oraz sprawny przepływ danych.

 • przygotowywanie dokumentów aktualizacyjnych płatnika lub ubezpieczonego,
 • korygowanie nieprawidłowości generowanych przez system komputerowy ZUS,
 • kontrolowanie korespondencji z ZUS oraz innymi instytucjami,
 • sporządzanie przekazu elektronicznego deklaracji rozliczeniowych,
 • przeprowadzanie konsultacji oraz ustaleń z prowadzącym pracownikiem Usługodawcy,
 • wprowadzanie do systemu komputerowego informacji o zatrudnionym lub zwolnionym pracowniku,
 • regulowanie zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu rzeczywistych szkód poniesionych przez Zleceniodawcę,
 • wykonywanie obliczeń dodatkowych składników wynagrodzenia /ekwiwalentów, dodatków, odpraw, ryczałtów/ uwzględniając informacje przekazane przez Zleceniodawcę,
 • przygotowywanie pracowniczej listy płac z adnotacjami dotyczącymi absencji,
 • zgłaszanie płatnika, ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych,
 • przygotowywanie raportów miesięcznych oraz deklaracji rozliczeniowych,
 • usunięcie z rejestru płatnika, ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego,
 • sporządzenie dokumentów koniecznych dla uzyskania zasiłku chorobowego,
 • nanoszenie poprawek oraz rozliczanie nadwyżek związanych z wypłatą świadczenia chorobowego,
 • skompletowanie dokumentacji zwolnień lekarskich i dostarczenie jej do ZUS,
 • przygotowanie zestawienia na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy,
 • sporządzanie kart wynagrodzeń pracowników,
 • korygowanie błędów wynikłych nie z winy Zleceniodawcy,
 • sprawowanie kontroli nad terminami płatności zaliczek i składek ubezpieczeniowych.

Obsługa Kadrowa:

Zewnętrza obsługa kadrowa oferowana przez nasze biuro księgowe jest praktycznym rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć koszty związane z rozbudową administracji firmy. Realizujemy usługi w wyznaczonym przez Klienta zakresie.

 • prowadzenie i aktualizowanie pracowniczych akt osobowych,
 • prowadzenie korespondencji z PIP oraz innymi instytucjami,
 • nanoszenie poprawek w dokumentacji pracowniczej wynikłych nie z winy Zleceniodawcy,
 • prowadzenie konsultacji oraz ustaleń z prowadzącym pracownikiem Zleceniodawcy,
 • regulowanie kwestii dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę,
 • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, aneksów, wypowiedzeń oraz rozwiązanie umów o pracę,
 • przygotowywanie kompletu dokumentów pracowniczych,
 • opracowywanie informacji dotyczących warunków pracy (w postaci załącznika do umowy o pracę),
 • wystawianie zaświadczeń i dokumentów związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem,
 • ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych oraz innych przerw w pracy, prowadzenie karty czasu pracy.
 • opracowywanie koniecznych regulaminów: pracy, wynagrodzeń, funduszu socjalnego,
 • sporządzanie konkretnych oświadczeń pracowniczych.